Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 3. ÚČASTNICKÉÚDAJE,ODPOVĚDNOST ZA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 4. CENA ZA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 5. TELEFONICKÁ REZERVACE
 6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA
 9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
 11. DORUČOVÁNÍ
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) provozovatele e-shopu www.spolu-bez-lepku.cz (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.kidspro.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.spolu-bez-lepku.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků . Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.9. Kupující bere na vědomí, že v případě nákupu zboží akčního, ve výprodeji nebo s končící či prošlou expirační lhůtou, není možné požadovat dodání jiného počtu kusů, než je skladem u prodávajícího, za uvedenou částku. Ostatní kusy daného zboží mohou být prodávajícícm dodány pouze v ceně bez slevy.

3. ÚČASTNICKÉ ÚDAJE,ODPOVĚDNOST ZA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

3.1. V případě provedení objednávky je kupující povinen zadat následující údaje: Jméno,příjmení,úplná adresa (ulice,číslo popisné/orientační,PSČ) email a telefon. Zadané údaje nebudou použity k jinému důvodu než k zaslání objednaného a uhrazeného zboží.

3.2. V případě provedení objednávky bude prodávající evidovat následující údaje o nákupu: údaje o zboží a službách, výši platby, případně výši poskytnuté slevy.

3.3. V případě provedení objednávky může kupující udělit prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů. Kupující má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat,a to pouze písemnou formou (doručení do datové schránky prodávajícího nebo doporučeným dopisem do sídla prodávajícího. Souhlas nelze odvolat v částečném rozsahu. V případě odvolání souhlasu prodávající nepoužije údaje uvedené kupujícím k reklamě či průzkumu trhu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů prováděného na základě souhlasu do okamžiku jeho odvolání. 
V případě, že kupující souhlas neposkytl nebo jej odvolal, nebude prodávající tyto údaje používat k reklamě či průzkumu trhu. Prodávající neposkytuje osobní údaje třetím osobám.

3.4.Doba uchování osobních údajů: Poskytnuté údaje uchováváme pouze k účelu zaslání objedného zboží. Údaje týkající se komunice prodávající uchovává po dobu nezbytně nutnou,nejdéle však po dobu 10let od uzavření poslední kupní smlouvy, nestanoví-li zvláštní právní předpisy lhůtu kratší nebo delší(pouze v odůvodněných a konkrétních případech).V případě, že prodávající nevyžaduje další uchování osobních údajů z jasného a konkrétního důvodu, budou tyto údaje uchovány pouze po dobu, která je vyžadována právními předpisy, zejména pak předpisy daňovými nebo daňovou legislativou,a již nebudou dále zpracovány pro jiné účely.

3.5. Odpovědnost za ochranu osobních údajů: 

 

3.6. Zpracování údajů poskytovateli služeb/smluvními zpracovateli údajů - Prodávající pověřuje různé poskytovatele služeb zpracovíním osobních údajů. Zejména to jsou přepravní společnosti,  poskytovatel domény www.spolu-bez-lepku.cz či externí pracovníci najímaní prodávajícím za účelem uzavření či dokončení objednávky vytvořené kupujícím (např.vývojář/programátor).Tyto poskytovatele služeb vybíráme pečlivě, jejich seznam naleznete na konci tohoto dokumentu. 

3.7. Kupující má právo písemně požádat prodávajícího o sdělení údajů, které jsou o kupujícím zpracovávány a uchovávány. Za předpokladu dodržení zákonných požadavků má kupující právo na opravu, omezení zpracování či výmaz osobních údajů. Kupující je rovněž oprávněn souhlas odvolat či vznášet námitky ke způsobu jejich užívání (emailem na info@spolu-bez-lepku.cz či dopisem na adresu sídla prodávájícího). Kupující má taktéž právo o výpis všech údajů, které prodávající  vůči kupujícímu uchovává. Tyto údaje je prodávající oprávněn poskytnou třetím stranám za účelem doručení výpisu kupujícímu.Prodávající je povinen tyto zaslat kupujícímu do jednoho měsíce od doručení žádosti prodávajícímu,pokud není vyžadována delší lhůta. V tomtopřípadě nesmí lhůta přesáhnout 2 měsíce. Kupující je oprávněn podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochorova 27,170 00 Praha 7, www.uoou.cz, pokud se bude domnívat, že došlo k porušení zásad zpracování osobních údajů.

3.8.Pověřenec na ochranu osobních údajů: Zpracovatel osobních údajů:Správce osobních údajů  

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v případě osobního odběru v Brně pouze na základě předchozí domluvy na adrese KARLOVA 7, 614 00 BRNO - AREÁL "DEPO BUSSINES PARK BRNO". Kupující vždy vyčká na informaci od prodávajícícho, zda a kdy bude skutečně zboží připraveno k odběru. Datum uvedené v objednávce kupujícího je vždy pouze orientační. Prodávající si vyhrazuje právo dodat pouze zboží, které je aktuálně skladem v případě, že není možné do zvoleného data odběru zboží naskladnit.

- v hotovosti při závozu v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.  2200960822/2010 vedený u společnosti FIO Banka, a.s. dále jen „účet prodávajícího“).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zboží bude zákazníkovi odesláno do 3 pracovních dní od okamžiku připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího v případě, že je veškeré objednané zboží skladem. V opačném případě bude kupující kontaktován prodávajícím na dohodnutí jiného termínu případně náhradního zboží.

4.5. Prodávájící je oprávněn doskladnit zboží, které není skladem a je označeno "na objednávku", až po uhrazení celé kupní ceny. Může tím dojít k pozrdžení odeslání objednávky do doby doskladnění výrobků. KUPUJÍCÍ JE S TÍMTO STAVEM SEZNÁMEN V OKAMŽIKU NÁKUPU ZBOŽÍ, KTERÉ MÁ PŘÍZNAK "NA OBJEDNÁVKU".

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Zlevněné zboží není možné objendat ve větším počtu, než který je v okamžiku objednávky kupujícím skladem. Prodávající si vyhrazuje prívo odmítnout objednávku s vyšším počtem kusů zlevněného zboží, než je v okamžiku uskutečnění nákupu skladem. Informace o počtech kusů skladem jsou orientační.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího či originál dokladu společně se zbožím. RAZÍTKO A PODPIS NEJSOU DLE PLATNÉ LEGISLATIVY PODSTATNOU NÁLEŽITOSTÍ DAŇOVÉHO DOKLADU. DAŇOVÝ DOKLAD BEZ PODPISU I RAZÍTKA JE PLATNÝ V PLNÉM ROZSAHU.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 odst. d-i, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2. Vzhledem k povaze prodávaného zboží na eshopu www.spolu-bez-lepku.cz - BEZLEPKOVÉ POTRAVINY - tyto se řadí mezi ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍ RYCHLÉ ZKÁZE - NELZE OD UZAVŘENÉ KUPNÍ SMOLUVY ODSTOUPIT. 

5.3. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu zboží, resp. objednávky, a zboží bude již na základě jeho požadavku doskladněno, je prodávající oprávněn po kupujícím vymáhat cenu vynaloženou na pořízení daného zboží, tedy úhradu kupní ceny výrobků.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny písemně nebo elektonickou poštou na elektronickou adresu prodávajícího. Osobně nelze z provozních důvodů reklamace uplatňovat.

7.6. Pokud kupující po převzetí zjevně nepoškozené zásilky zjistí nesoulad obsahu s přiloženou / elektronickou fakturou v množství, druhu zboží nebo zjistí zboží s prošlou dobou trvanlivosti nebo poškozené, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího elektronickou poštou na elektronicku adresu prodávajícího nebo telefonicky a oznámit mu tyto vady dodávky. Reklamace podle tohoto odstavce uplatněné později než 3. den po dni dodání není prodávající povinen přijmout.

7.7 Reklamace kvality zboží není možné uplatňovat na zboží s prošlou záruční lhůtou, vyjma případu z odstavce 7.6. Taktéž nelze uplatňovat záruku nebo odpovědnost za vady způsobené nevhodným skladováním nebo zjevně poškozené zboží jinými vlivy.

7.8. Řešení sporu mimosoudní cestou: Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line je povinností každého provozovatele on-line shopu v případě vzniku rozporu s kupní smlouvou, který se nepodaří vyřešit smírnou cestou, zveřejnit platformu pro mimosoudní řešení sporu. Platforma je dostupná pod následujícím odkazem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

9.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. Platforma je dostupná pod následujícím odkazem:

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a doplňující údaje (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

-požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

-požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2. Zpráva je doručena:

-v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

-v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

-v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

-v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Provozovatel e-shopu: : spolu-bez-lepku s.r.o, Karlova 933/7, 614 00  Brno, zastoupená Mgr. Kateřina Blažková; zapsaná ve Spisové značce C 92076 vedená u Krajského soudu v Brně dne 16.02.2016.

IČ: 04816170
DIČ: CZ04816170

Jsme plátci DPH.

Adresa pro doručování: KARLOVA 933/7, 614 00  BRNO;

Adresa elektronické pošty: info@spolu-bez-lepku.cz

Telefon: +420 721 205 309 ;

V Brně, dne 30.1.2024

 

POSKYTOVATELÉ SLUŽEB/ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. DPD
2. GLS